Stella IT AS salgsbetingelser

Godkjent av Konkurransetilsynet

INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra Stella IT AS (heretter benevnt som selger), til kjøper(kunde), med mindre annet er skriftlig. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27.

LEVERING

Levering finner sted i henhold til nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Tidspunkt for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv foreslår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

VAREN/PRODUKTET

Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

PRISER

Alle oppgitte priser er eks.mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.
Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i forhold mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig. Enkeltordre under kr 1000,- eks mva, belastes med småordretillegg.

BETALING

Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Kredittid er 15 dager. Ved store leveranser faktureres kontantsummen slik: 30% av kontraktssummen pluss mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering. Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

REKLAMSJONSRETT

Kjøper har reklamasjonsrett kun ved feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfalle tolv måneder etter levering, jfr.2. Retten omfatter ikke ordinære vedlikehold på produktet(ene), oppgradering etc. I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted.
Reklamasjonsretten omfatter ikke deler av arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l
Forsendelse til og fra selger foregå for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser. Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

REKLAMASJONSFRIST

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen syv kalenderdager. Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

PEPARASJON

Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på seks måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

ERSTATNING

Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
• A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttiggjøre seg instrumentet/utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
• B. Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen ( eks mva.).

PROGRAMVARE/DATAUTSTYR

Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandørene.

SALGSPANT

Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

TAUSETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som partene får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

RETUR/ANNULERING

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000,- eks mva., eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyn tas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.